POLITYKA PRYWATNOSCI - AroArt - REKLAMY LED
POLITYKA PRYWATNOSCI

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AroArt Arkadiusz Konieczny z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jeziorańskiego 10a, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, inspektorem danych osobowych u Administratora jest Arkadiusz Konieczny, e-mail: biuro@aroart.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez AroArt Arkadiusz Konieczny i nie będą udostępniane innym odbiorcom, oraz dane do wystawienia faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”).
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.